Gå till startsidan
Sök

Om Konst och Form på Gotland

Konst och Form på Gotland är en digital och fysisk plattform som är till för att synliggöra och utveckla bild- och formområdet och konstscenen i stort.

Vi som samarbetar för att göra webbplatsen relevant för dig är anställda på Region Gotlands kulturenhet och Gotlands museum med uppdrag att utveckla och tillgängliggöra resurser.

Webbplatsen visar vägen till resurser för bild- och formområdet, informerar om aktuella stöd och utlysningar, residensmöjligheter, gestaltningsuppdrag och relevanta kulturorganisationer och andra verksamheter.

Syftet är att göra bild- och formfrågorna synliga i samhället, bidra till ny kunskap, öka Gotlands attraktionskraft och skapa en kreativ miljö för fria utövare och arrangörer.

Plattformen ska samtidigt vara en motor för innovation och nyskapande inom bild- och formområdet.

Verksamheten tar avstamp i den dialog som sker med bild- och formområdets aktörer. Fokus ligger inte bara på bildkonst utan innefattar gestaltad livsmiljö, konsthantverk, slöjd, form och design.

Målgruppen är i första hand fria utövare och aktörer inom bild och form, men webbplatsen vill även sprida information som den konst- och formintresserade allmänheten kan ha glädje av.

Resurscentret ska arbeta strategiskt för konsten på Gotland i linje med kulturplan och regional utvecklingsstrategi, stärka professionella utövares villkor, sträva efter att få fler utövare att söka sig till regionen och möjliggöra för nyskapande idéer, samarbeten och projekt av hög konstnärlig kvalitet.

En digital och fysisk mötesplats för fria utövare och arrangörer inom bild- och formområdet på Gotland byggs upp. Resurscentret har i uppdrag att:

  • Starta en webbplats där resurser och utlysningar för bild- och formområdet synliggörs, tillsammans med områdets aktörer på ön.
  • Arrangera dialoger, samverkansforum och nätverkträffar med konstaktörer på Gotland.
  • Arrangera kompetenshöjande insatser för fria utövare och arrangörer.
  • Koppla ihop lokala med nationella och internationella perspektiv och initiativ.
  • Tillhandahålla en teknikpool.
  • Tillhandahålla lokaler som kan användas för exempelvis möten, workshops eller utställningsverksamhet.

Resurscentret hålls samman av Region Gotland i samarbete med Gotlands museum. En ny tjänst som verksamhetssamordnare utgör nod för samverkan och det utåtriktade arbetet med att synliggöra och tillgängliggöra de resurser som erbjuds.

Övriga som verkar inom resurscentret är regional konstutvecklare, slöjd- och formutvecklare, verksamhetsansvarig för Konstmuseet, konsthandläggare, intendent för den offentliga konsten, med flera.

De befintliga aktörerna utgör byggstenar i arbetet med resurscentret. Återkommande dialoger och samverkansforum med konstlivets aktörer formar inriktningen på arbetet. Utvecklarna har i samarbete med den nya funktionen/samordnaren en central roll i att säkerställa detta.

En lokal utgör bas för centret, som förutom flexibla arbetsplatser ska kunna erbjuda möjlighet till ateljéplats för gästande konstnärer, pop-up-utställningar, plats för möten, föreläsningar, samtal och workshops.

Samtidigt finns möjligheter för de regionala kulturutvecklarna att skapa närhet till sina aktörer och även skapa en mötesplats för fler konstområden.

Samverkan med Kustateljén i Fårösund ingår i förslaget för att etablera en produktionsplats för bild- och formområdet.

En produktionsplats för konst på norra Gotland har potential att skapa synergieffekter med flera verksamheter, förutom Film på Gotland även Folkhögskolan i Fårösund, det nya kulturhuset KUNO med flera – samt locka konstnärer till Gotland.

I Kustateljén finns snickeri, förråd, filmteknik och ljus, studio, loger, redigeringsmöjligheter och förrådsytor. Produktionsmöjligheten skulle behöva utformas flexibelt i förhållande till befintlig verksamhet eller som en residensmöjlighet under en begränsad tid.

Investeringar skulle initialt behöva göras i teknikpool och verkstad för att komplettera nuvarande resurser. Tekniker med behörighet på verkstadens och teknikpoolens teknik ska finnas på plats.

I dag samfinansierar Folkhögskolan i Fårösund och Film på Gotland en halvtidstjänst för att kunna hantera befintlig teknikpool. Den tjänsten kan utökas för att även hantera bildkonstens och slöjd- och formområdets behov.

Kontakta oss

Isak Mozard
Verksamhetsutvecklare Resurcentrum Konst på Gotland
Blond kvinna med långt hår
Annica Doms
Slöjd- och formutvecklare

Gotlands Museum, Strandgatan 14

621 56 Visby


En medelålders man håller en ram framför ansiktet
Armin Scholler
Konstutvecklare

Gotlands Museum, Strandgatan 14

621 56 Visby


Konst och form på Gotland

Har du frågor, idéer eller synpunkter? Hör av dig till oss på e-post, så återkommer vi!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024